Server sale i računalne prostorije

Ovdje možete pogledati neke od naših najvažnijih projekata vezanih za kategoriju server sala i računalnih prostorija.

databox

Princip održavanja potrebne temperature za ispravan rad podatkovnog centra je zasnovan na zatvaranju hladnih zona tj. računalna oprema se postavlja u dva reda s prednjim stranama u hladnoj zoni. Hladna zona (temperature 22°C) predstavlja omeđeni dio prostora između dva reda rack-ova bočno, leksan pločama gore, ulaznim vratima i leksan panelom na kraju zone te s rešetkama u podu. Kroz rešetke se dovodi kondicioniran zrak putem povišenog poda iz klima ormara.
Rack-ovi individualnim ventilatorima zahvaćaju kondicionirani zrak te ga „provlačeći“ preko računalne opreme – ugrijanog na 35°C izbacuju u toplu zonu. Topla zona predstavlja ostali dio prostora izvan hladne zone. Klima ormari zahvaćaju topli zrak iz prostora, hlade ga na 20-22°C te ga putem povišenog poda kroz podne rešetke dovodi u hladnu zonu.
Kompletan pod hladne zone treba biti ispunjen rešetkama.
Naveden princip hlađenja računalne opreme smještene u Rack-ovima osigurava ispravan rad opreme i povećava energetsku efikasnost rashladnog sustava.
Za potrebe održavanja mikroklime podatkovnog centra, projektiran je sustav s rashladnim uređajima izvedbe zrak – voda (voda + 30 % etilen glikola) te klima ormari izvedbe s dovodom kondicioniranog zraka u dvostruki pod.
Projektirana su dva neovisna rashladna uređaja učina po 320 kW temperaturnog režima 12/18°C pri temperaturi okoline od 40°C. Na svaki rashladni uređaj je spojen pojedini klima ormar s dva neovisna rashladna kruga tj. svaki krug klima ormara na svoj rashladni uređaj.
Svi klima ormari vodenog sustava su istog učina od 90,2 kW pri 12/18°C kod povratne temperature zraka od 35°C.
Prostori UPS-ova grane A i grane B su formirani u prizemlju. Za optimalan rad i životni vijek UPS-ova projektirani su klima ormari s prednjim dovodom kondicioniranog zraka u prostor.

Hrvatski podatkovni centar, Borongaj

Princip održavanja potrebne temperature za ispravan rad računalnih poslužitelja se zasniva na odvođenju topline iz opreme direktno rashladnim medijem. Na predviđenom vanjskom prostoru su projektirani rashladni uređaji, suhi hladnjak, akumulacijski spremnici te pumpa, ekspanzijske posude i ventili.U dijelu prostora server sale projektirano je računalo HPE Cray koje 100% topline CPU i GPU računalnih poslužitelja odvodi izravno zasebnim krugom hlađenja s tekućinom ulazne temperature 30-32°C. Cijevni razvod je projektiran iz PPr cjevovoda kako bi se izbjegao rad bez iskri i otvorenim plamenom prilikom izrade razvoda u prostoru s aktivnom opremom.Kompletan cjevovod, spremnici armatura i pumpa će se toplinski i paronepropusno izolirati. Na otvorenom će se dodatno zaštititi od atmosferskih utjecaja i mehaničkih oštećenja oblogom iz Al lima.Prema preporuci proizvođača računalnih poslužitelja HPE Cray odabran je temperaturni režim rashladne tekućine DLC sustava (30% PG) koji iznosi 32/45,5°C.Infrastruktura servisnog sustava za pripremu rashladne tekućine DLC sustava je projektirana sa suhim hladnjakom i rashladnim uređajima. Do povoljnih vanjskih temperatura (+25°C) se toplina odvodi samo suhim hladnjakom dok se pri višim vanjskim temperaturama toplina odvodi rashladnim uređajima.Projektiran je dvostruki sustav kako bi se u slučaju ispada bilo kojeg dijela opreme ili instalacije osigurao siguran pogon.Osim dvostrukog sustava projektirani su i akumulacijski spremnik (dvostruki) koji osigurava 2 min. pogona bez rada suhog hladnjaka ili rashladnog uređaja (prekid napajanja) kako bi zadovoljio minimalnu količinu energije za ispravan rad sustava do uključenja agregata ili povrata napajanja.Sustavom odcjepnih ventila i dvostrukog cijevnog razvoda osigurana je redudancija.

Hrvatski telekom aTC

Telekomunikacijska oprema koja će biti ugrađena, razvija veliku količinu topline te strojarske instalacije i uređaji imaju prvenstveno zadatak osigurati mikroklimatske uvjete. Slijedom navedenog predviđa se ugradnja dva nezavisna sustava. Jedan od sustava (vodeni) će biti robusniji s dva rashladna uređaja od po 880 kW rashladnog učina te tri suha hladnjaka. Uredski prostori će se hladiti/grijati ventilokonvektorima, stubišta i sanitarni prostori grijat će se radijatorima, a svježi zrak će se pripremati u klima komori smještenoj u ventilostrojarnici suterena. Ogrjevna energija se dobiva iz nedavno rekonstruirane toplinske podstanice u podrumu i prizemlju građevine B.
Pored navedenog (vodenog) sustava ugradit će se i sustav s istim klima ormarima s direktnom ekspanzijom (DX). Kondenzatori DX sustava će se razmjestiti po krovu objekta.
Naime, klima ormari su u dual-coil izvedbi tj. isti ormar je spojen na DX i vodenu instalaciju. 
Navedenim rješenjem imamo jedan robusniji sustav sa značajnim korištenjem energije okoline i drugi potpuno neovisan o prvom.
Izradit će se i cjevovod za direktno hlađene RACK-ove tj. instalaciju direktno hlađenih RACK-ova.
Sustav je prvenstveno projektiran da zadovolji mikroklimatske potrebe tehničkih prostorija sa 100% rezerve (dva sustava), a kao drugi i ne manje važan kriterij odabira sustava je i ušteda energije.
Predviđa se izvođenje instalacija u tri dijela: prvo će se izvesti demontaže opreme i instalacija u praznim prostorima, zatim će se izraditi instalacija za funkcioniranje server sale na prizemlju uz prateće prostore što obuhvaća izradu strojarnice i razvod magistralnih vodova po ostalim etažama. 
Na kraju će se dovršiti ugradnja opreme i instalacije po ostalom dijelu građevine.
Na crtežima su jasno označene instalacije koje se izvode naknadno. 

OTP Banka, zadar

Za potrebe održavanja mikroklime računalne i mrežne opreme u server sali, projektirane su rashladne klima jedinice za montažu uz rack-ove (InROW) i pripadajući rashladni uređaji koji su projektirani u zelenoj površini pored postojećih kondenzatora. Oprema u sali odaje s pretpostavljenim proširenjem 75kW toplinske energije. Projektirana su dva ista nezavisna sustava. Svaki sustav se sastoji iz rashladnog kompresorsko – kondenzatorskog uređaja učinka 80 kW spojenog na tri InROW jedinice CW izvedbe po 25 kW. 
S obzirom na postojeće stanje i potrebu za pogonom u tijeku rekonstrukcije predviđa se nakon novog razmještaja računalne opreme, prvo – ugradnja jednog kompletnog novog sustava, demontiranje jednog postojećeg rashladnog ormara, pripadajućeg kondenzatora i razvoda, montaža drugog novog sustava i na kraju demontiranje drugog rashladnog ormara. Nakon navedenih radova zatvorit će se tople zone  server sale kako bi se povećala efikasnost sustava.
Uz navedeno se izvode i prateći el. instalaterski radovi te zamjena i dopuna opreme u server sali.
Navedenim načinom se zadržava pogon podatkovnog centra tijekom rekonstrukcije. Rekonstrukcija podrazumijeva i novi raspored računalne opreme u centru na način da se zatvori topla zona centra. Formirat će se dvije „tople“ zone u koje će se postaviti po jedna InROW jedinica sa svakog sustava. Tople zone će se zatvoriti sa eloksiranim aluminijskim profilima s ispunama od LEXAN ploča. Na ulaz u toplu zonu će se ugraditi klizna vrata s prozorom dim. 1200×2200 mm.
Zatvaranje tople zone znači da InRow jedinice uzimaju zagrijani zrak iz tople zone te ga hlade i ohlađenog ubacuju u hladnu zonu ispred računalne opreme i u okolni prostor. Računalna oprema ventilatorima uzima ohlađeni zrak te ga provlačeći preko opreme, ugrijanog izbacuje u omeđeni topli prostor.
Rasporedom opterećenja računalne opreme prvi i zadnji red opreme se neće zatvarati.
Održavanje zadanih temperaturnih uvjeta u podatkovnom centru je projektirano hlađenjem InRow klima jedinicama, vodom hlađenim učinka 25kW pri 10 / 16°C rashladnog medija i temperaturi tople zone do 38°C.
Osim navedenih radova zamijenit će se i sve ploče dvostrukog antistatičnog poda u prostoru server sale, printer sale i sobi za nadgledanje.
Zahtjevom investitora promijenit će se i ploče stropa u server sali kako bi se smanjilo onečišćenje prostora prilikom manipulacije sa stropnim gips-kartonskim pločama.
Prilikom zamjene ploča dvostrukog poda potrebno je očistiti pod od prašine i zaostalih ne aktivnih elektroinstalacija.
Posebnu pažnju tijekom izvođenja radova je potrebno posvetiti održavanju čistoće prostora upotrebom zaštitnih folija i obloga.

Državna geodetska uprava

Važno je napomenuti kako za vrijeme izvođenja svih radova podatkovni centar mora biti u funkciji.
Za zamjenu rashladnih sustava u podatkovnom centru prvo će se demontirati postojeći sustav sa stropnim jedinicama (pumpno kompresorski sustav) kako bi se oslobodio prostor u protu bučnom kućištu kondenzatorskih jedinica. Za navedeno je potrebno demontirati južnu stranu protu bučnog kućišta i ukloniti protu bučne panele između kondenzatora. 
Nakon demontaže navedenog sustava izradit će se instalacija za novi sustav klima ormara. Završetkom izrade instalacija novih sustava i uspješno provedenih tlačnih probi (dušikom na 40 bara u trajanju minimalno 24 sata) demontirat će se prvi klima ormar. Ugradnjom novog klima ormara potrebno ga je što prije pustiti u rad kako bi se osigurao ispravan rad u centru uz dovoljnu pouzdanost. Puštanjem u rad prvog ormara demontirat će se drugi postojeći i ugraditi novi. 
Protu bučno kućište će se prilagoditi ugradnji novih kondenzatora izvedbom dvije odvojene komore. Nakon ugradnje kondenzatora zatvorit će se demontirana južna strana kućišta s odvodnim rešetkama.
Radovi demontaže, montaže i prilagodbe novim kondenzatorima kućišta su opisana u arhitektonskom projektu.
Navedenim načinom se zadržava pogon podatkovnog centra tijekom rekonstrukcije. 
Ovim projektom se obrađuje i sustav dovoda i odvoda zraka za potrebe novog agregata. Projektirana je   protu bučna dovodna rešetka na vanjskom zidu prostora agregata iz prolaza 2. Odvod zraka za hlađenje agregata i izbacivanje plinova izgaranja je projektiran zajedničkim plenumom s odvodnim rešetkama u južnoj fasadi prostora agregata. U prozorska okna navedenog prostora će se ugraditi fasadne rešetke koje će se spojiti na priključak odvodnog zraka hlađenja agregata. Osno u plenumu će se ugraditi luk za usmjeravanje plinova izgaranja u struju odvodnog zraka hlađenja agregata 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Za potrebe održavanja mikroklime računalne i mrežne opreme u centru na drugom katu, projektirane su rashladne klima jedinice za montažu uz rack-ove (InRow) i pripadajuće vanjske jedinice koje će se ugraditi na krov objekta. Oprema u sali disipira 60 kW. Projektirana su po dvije InRow jedinice DX izvedbe po 30 kW rashladnog učina i dodatno dvije InRow jedinice CW izvedbe po 33 kW. 
S obzirom na postojeće stanje i potrebu za pogonom u tijeku rekonstrukcije predviđa se prvo ugradnja dva DX sustava učina 2 x 30 kW, demontiranje postojećeg rashladnog ormara i postojećeg rashladnog agregata te ugradnja redundantnog vodenog (CW) sustava s dvije InRow jedinice i dva rashladna agregata na mjestu demontiranog. 
Uz navedeno se izvode i prateći el. instalaterski radovi te zamjena i dopuna opreme podatkovnog centra.
Navedenim načinom se zadržava pogon podatkovnog centra tijekom rekonstrukcije. Rekonstrukcija podrazumijeva i novi raspored računalne opreme u centru tako da se zatvori hladna zona centra. Zatvaranje hladne zone znači da InRow jedinice uzimaju zagrijani zrak izvan hladne zone te ga hlade i  ohlađenog ubacuju u zatvorenu hladnu zonu ispred računalne opreme. Računalna oprema ventilatorima uzima ohlađeni zrak te ga provlačeći preko opreme, ugrijanog izbacuje u prostor.
U hladnoj zoni se održava temperatura u granicama od 22 +/- 2⁰C.
Održavanje zadanih temperaturnih uvjeta u podatkovnom centru je projektirano hlađenjem InRow klima jedinicama s dva sustava: DX i CW
Demontirat će se kompletni spušteni strop (gips-kartonske ploče i potkonstrukcija) u prostoru podatkovnog centra te će se postojeći strop sanirati (čišćenje od prljavštine, struganje stare boje, impregnacija, gletanje, brušenje i bojanje) do potpune gotovosti. Postojeći prozor i parapet unutarnjeg zida će se obložiti gips-kartonskim pločama radi sprječavanje prodora sunčevih zraka u ljetnom periodu i dodatnog zagrijavanja prostora podatkovnog centra. Demontirat će se dio spuštenog stropa u hodniku i pretprostoru sanitarija radi montaže novog cjevovoda freona do InRow jedinica te će se ugraditi novi spušteni strop (gips-kartonske ploče) na postojeću potkonstrukciju, pogletati, pobrusiti i pobojati do potpune gotovosti.     
Na fasadu objekta ugradit će se sustav odvodnih plinova novog agregata koji je obrađen u sklopu elektrotehničkog projekta. Sustav odvodnih plinova izrađen je od inox cijevi promjera Ø200 mm, debljine stijenke 0,5 mm i toplinski izoliran izolacijom debljine 25 mm. Pozicija sustava odvodnih plinova prikazana je u grafičkom dijelu projekta.    

DX SUSTAV

DX sustav podrazumijeva sustav s unutarnjom isparivačkom jedinicom, vanjskom zrakom hlađenom kompresorskom – kondenzacijskom jedinicom, pripadajućim cijevnim razvodom i elementima i opremom za upravljanje i regulaciju. 
Unutarnja isparivačka jedinica je za montažu između računalne opreme. Ukupni neto rashladni kapacitet iznosi 30 kW  pri temperaturi rashladnog medija15/20°C i temperaturi dovodnog zraka 40°C. Opremljena je s 8 EC ventilatora s regulacijom brzine i s 5 unutarnjih i jednim vanjskim osjetnikom temperature.
Jedinica je izvedbe sa istrujavanjem zraka  horizontalno – u hladnu zonu.
Jedinica usisava topli zrak zrak sa stražnje strane, iz „tople zone“, hladi ga i ubacuju u hladnu zonu. Ventilatori računalne i mrežne opreme usisavaju zrak iz hladne zone – hlade opremu i ugrijani zrak izbacuju u toplu zonu gdje ga usisava InRow jedinica.
Razvod odvoda kondenzata iz unutarnjih jedinica je projektiran PP-R cijevima prema postojećem priključku u podu centra. 
Vanjske jedinice su zrakom hlađene kompresorsko – kondenzacijske jedinice koje su projektirane na krovu građevine. Učina su 30 kW pri vanjskoj temperaturi zraka 40°C. Postavit će se jedna pored druge poštujući minimalne razmake za ispravan radi, servis i redovito održavanje.
Opremljene su sa Scroll kompresorom s varijabilnim elektroničkim upravljanjem i s jednim elektroničkim upravljanim ventilatorom.
Cjevovod freonske instalacije je projektiran dijelom po krovu u kanalici, vertikalno konzoliran po nosačima odvodnog kanala ventilacije garaže, prodorom u sanitarni čvor, u stropu sanitarija i hodnika do poda centra. U dvostrukom podu će se izraditi razvod po obodu centra do unutarnjih jedinica.
Potrebno je na razvodu izraditi sifone i cijevi voditi u padu prema uputi proizvođača opreme. Nakon montaže će se izvršiti tlačna probu razvoda N2, tlakom 40 bara u trajanju minimalno 24 sata.
Sve prodore prema podatkovnom centru je potrebno protupožarno brtviti.

CW SUSTAV

CW sustav se sastoji iz dviju unutarnjih InRow jedinica te vanjskih zrakom hlađenih rashladnika vode.
Na krovu su projektirana dva rashladnika vode učina po 34 kW  pri temperaturi rashladnog medija 15˚C/20˚C i pri temperaturi zraka okoline od  32°C. Oba rashladnika se spajaju na postojeći čelični cjevovod. Unutarnje jedinice se priključuju na novi PP-R cjevovod u podu podatkovnog centra te se u instalacijskom ormaru u hodniku preko zapornih ventila spajaju na postojeći cjevovod.
InRow jedinice su učina 33 kW  pri temperaturi rashladnog medija 15˚C/20˚C i pri povratnoj temperaturi zraka od  38°C DB te pri protoku medija od 1,64 l/s. Instalacija će se napuniti protusmrzavajućom tekućinom za rad na temperaturama do -18°C.
S obzirom na veći dio postojećeg razvoda potrebno je temeljito isprati postojeći razvod te izvršiti tlačnu probu nakon montaže na 6 bara u trajanju od 24h. Sve prodore prema podatkovnom centru je potrebno protupožarno brtviti.