Centri za gospodarenje otpadom

Ovdje možete pogledati neke od naših najvažnijih projekata vezanih za kategoriju centara za gospodarenje otpadom.

Centar za gospodarenje otpadom, Bikarac

Ovim projektom obrađuje se postrojenje za mehaničku i biološku obradu otpada.
Namjena građevina MBO postrojenja je mehaničko-biološka obrada komunalnog otpada s primarnim ciljem proizvodnje bio stabiliziranog materijala pogodnog za konačno odlaganje.
Osim proizvodnje bio stabilizirane frakcije iz otpada se izdvajaju reciklabilni materijali (metali, staklo, papir, plastika) i frakcija RDF. MBO postrojenje ima kapacitet obrade do 53.100 t/god..

Hala mehaničke obrade – MO linija
Hala mehaničke obrade nalazi se u središnjem dijelu MBO postrojenja.
Hala je pravokutnog tlocrtnog oblika tlocrtnih dimenzija 29,9 m x 100 m ukupne visine 11,49 m, visine vijenca 10 m s nižim dijelom na sjeveru visine vijenca 7,16 m.
Svijetla visina hale iznosi 9,0 m.
U većem dijelu građevine predviđena je mehanička obrada otpada dok se u manjem sjevernom dijelu kroz dvije etaže smještaju garderobe sa sanitarijama, prostor za odmor, prostorija za čišćenje, SCADA te sve potrebne tehničke prostorije.
Prema zahtjevima tehnološkog projekta definirano je opterećenje na podnu ploču tehnološkog postrojenja kao opterećenje teškog vozila SLW600. Opterećenje bilo kojeg stroja tehnološkog postrojenja hale za mehaničku obradu otpada nije veće od opterećenja jednim kotačem teškog vozila. Raspodijeljeno opterećenje je definirano p=50 kN/m2 dok se kao točkasto opterećenje ne očekuje veće od onoga koje teško vozilo generira po jednom kotaču (100 kN). Kao mjerodavna, prihvaćena je situacija s opterećenjem jedne osovine teškog vozila SLW600 (dva kotača opterećenja 130 kN – (prema shemi iz DIN norme)
Nosivost podne ploče s obzirom na opterećenja od tehnološkog postrojenja je obrađeno u građevinskom projektu konstrukcije MBO postrojenja (GP-F07-02/13)

Hale biološke obrade – Hala MBO-B1/B2; Hala PIBO-1 (3+5)
Hala biološke obrade nalazi se u zapadnom dijelu MBO postrojenja.
Hala je tehnološki podijeljena u 2 dijela (MBO-B1/B2 i PIBO-1).
Hala MBO-B1/B2 (3) podijeljena je na dva sektora MBO-B1 i MBO-B2 s po 6 linija hrpa za biološku obradu organske frakcije iz mješovitog komunalnog otpada.
Hala PIBO-1 (5) predviđena je za biološku obradu prethodno izdvojenog biorazgradivog otpada.
Hale MBO-B1/B2 i PIBO-1 konstruktivno su povezane u jednu građevinu pravokutnog tlocrtnog oblika, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 226×30,3 m, ukupne visine 10,17 m, visine vijenca 8,65 m.

RCGO Kaštijun

Ovim projektom se obrađuje izgradnja dvaju dodatnih bioreaktora (spremnika za biosušenje) s ventilacijskim sustavom za aeraciju otpada i snižavanje koncentracije neugodnih mirisa u prostoru biološke obrade otpada. Projektirane su i sve prateće instalacije i oprema za optimalni rad sustava. 
Osim navedenog radi proširenja galerije proširit će se i sprinkler instalacija ugradnjom 4 novih mlaznica na postojeću sprinkler instalaciju u galeriji te će se prilagoditi pozicija jednog hidranta (izmicanje unutarnjeg hidranta UH 20).
Proširivanjem kapaciteta prihvata otpada nude se sljedeće prednosti:

Povećava se kapacitet sustava za biološku obradu čime se omogućava obrada 2600 t tjedno s vremenom zadržavanja od 7 dana unutar spremnika (umjesto 5.5 do 6 dana što je trenutno vrijeme za biosušenje tijekom perioda maksimalne obrade). Navedenim se poboljšava efikasnost obrade u vrijeme maksimalnog prihvata otpada.

Smanjuje se koncentracija neugodnih mirisa u postrojenju ugradnjom sustava odvoda zraka iznad galerije

Osigurava se mogućnost upravljanja cijelim postrojenjem (pred-tretman, biološke i jedinice za post-tretman) kontinuirano, efikasno i pod normalnim uvjetima tijekom sezone najvećeg prihvata, uspostavljanjem vremena zadržavanja propusnosti od 24 h / 7 dana u svakom od spremnika i u dvije smjene po danu, u jedinicama za pred-tretman i za post-tretman)

Reciklažno dvorište za građevni otpad, Kukuljanovo

Za potrebe održavanja potrebnih temperaturnih uvjeta upravne zgrade je projektirana dizalica topline EHS TDM Plus za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Sustav se sastoji iz vanjske jedinice dizalice topline (1) i unutarnje jedinice (HB) za zagrijavanje ogrjevne vode. Ogrjevna voda se distribuira do razdjelnih ormarića podnog grijanja ili prekreće do spremnika za pripremu PTV.
Za hlađenje prostora je odabran isti EHS TDM Plus sustav s istom vanjskom jedinicom (1) koji je putem predizoliranih bakrenih cijevi za rashladni medij spojen na sedam unutarnjih jedinica (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 i 1.7). 
Vanjska jedinica (1) će se postaviti na betonski temelj visine 20 cm od kote terena na jugozapadno pročelje te će se cjevovodom položenim u usjeku vanjskog zida sanitarija u prizemlju toplinski, paronepropusno i folijom za zaštitu od građevinskog materijala povezati s unutarnjom jedinicom (HB) na katu. 
Unutarnja jedinica – hydrobox (HB) projektirana je u prostoru muškog WC-a na katu. Unutarnjom jedinicom se priprema voda za grijanje na temperaturu 45/40°C. Projektirana su dva kruga grijanja, za svaki kat zasebno s kojima će se upravljati putem zidnih programabilnih termostata. Prema zadanom programu termostata povezanih relejnom kutijom će se otvarati ventil pojedine grane i slati signal kontroleru u dizalici topline za start grijanja. Termostati prizemlja i kata uključuju preko relejne kutije pumpu PG, otvara se pojedina grana grijanja i šalju signal automatici dizalice topline za start grijanja. 
Unutarnja jedinica – hydrobox (HB) je specijalne izvedbe gdje se unutar istog kućišta nalaze potrebni elementi za rad sustava: frekventno upravljana pumpa na bazi dT, izmjenjivač topline voda-rashladni medij, dodatni elektrogrijač, sigurnosni ventil, odzračni lončić, el. ormarić, ekspanzijska posuda 8 l, manometar i hvatač nečistoće. 

Sortirnica Biograd

Za potrebe održavanja potrebnih temperaturnih uvjeta u objektu za zaposlenike je projektirana dizalica topline EHS za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Sustav se sastoji iz vanjske aero termalne dizalice topline i unutarnje jedinice za zagrijavanje ogrjevne vode. Ogrjevna voda se distribuira do radijatora po prostorijama ili prekreće do spremnika za pripremu PTV-e.
Za hlađenje prostora je odabran multi split sustav s jednom vanjskom i tri unutarnje jedinice. 
Osim navedenog projektiran je i sustav ventilacije garderoba i sanitarnih prostorija s rekuperacijskom jedinicom.
Ručno razvrstavanje otpada se obavlja u objektu za rad.
Objekt se grije, hladi i ventilira s ventilacijskom jedinicom spojenom na dizalicu topline. Ventilacijska jedinica i dizalica topline su projektiranje na krovu sortirnice u hali.

Radna zona “DICMO”

Za potrebe održavanja temperaturnih uvjeta projektiran je sustav s toplinskom pumpom koja će uz pomoć el. energije proizvoditi rashladnu i ogrjevnu energiju. Toplinska pumpa proizvođača “DAIKIN“ je kompaktni uređaj sa zrakom hlađenim kondenzatorom. U zimskom periodu proizvodi dovoljnu količinu ogrjevne vode temperature 50°C za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode.
U ljetnom periodu toplinska pumpa radi u režimu 7/12°C i putem rashladne vode hladi objekt. 
Kompletna instalacija će se napuniti protusmrzavajućom tekućinom otpornom na smrzavanje 
U spušteni strop objekta će se ugraditi ventilokonvektori cassetne izvedbe koji će grijati i hladiti predmetne prostore. Sanitarne prostore grijemo radijatorima.
U prostoru portirnice će se ugraditi klima uređaj u split izvedbi za grijanje i hlađenje iste.