Industrijski prostori i postrojenja

Ovdje možete pogledati neke od naših najvažnijih projekata vezanih za kategoriju industrijskih prostora i postrojenja.

Alca, skladišno poslovna zgrada

Princip održavanja potrebne temperature za ispravan rad podatkovnog centra je zasnovan na zatvaranju hladnih zona tj. računalna oprema se postavlja u dva reda s prednjim stranama u hladnoj zoni. Hladna zona (temperature 22°C) predstavlja omeđeni dio prostora između dva reda rack-ova bočno, leksan pločama gore, ulaznim vratima i leksan panelom na kraju zone te s rešetkama u podu. Kroz rešetke se dovodi kondicioniran zrak putem povišenog poda iz klima ormara.
Rack-ovi individualnim ventilatorima zahvaćaju kondicionirani zrak te ga „provlačeći“ preko računalne opreme – ugrijanog na 35°C izbacuju u toplu zonu. Topla zona predstavlja ostali dio prostora izvan hladne zone. Klima ormari zahvaćaju topli zrak iz prostora, hlade ga na 20-22°C te ga putem povišenog poda kroz podne rešetke dovodi u hladnu zonu.
Kompletan pod hladne zone treba biti ispunjen rešetkama.
Naveden princip hlađenja računalne opreme smještene u Rack-ovima osigurava ispravan rad opreme i povećava energetsku efikasnost rashladnog sustava.
Za potrebe održavanja mikroklime podatkovnog centra, projektiran je sustav s rashladnim uređajima izvedbe zrak – voda (voda + 30 % etilen glikola) te klima ormari izvedbe s dovodom kondicioniranog zraka u dvostruki pod.
Projektirana su dva neovisna rashladna uređaja učina po 320 kW temperaturnog režima 12/18°C pri temperaturi okoline od 40°C. Na svaki rashladni uređaj je spojen pojedini klima ormar s dva neovisna rashladna kruga tj. svaki krug klima ormara na svoj rashladni uređaj.
Svi klima ormari vodenog sustava su istog učina od 90,2 kW pri 12/18°C kod povratne temperature zraka od 35°C.
Prostori UPS-ova grane A i grane B su formirani u prizemlju. Za optimalan rad i životni vijek UPS-ova projektirani su klima ormari s prednjim dovodom kondicioniranog zraka u prostor.

Olival, poslovni prostor

Grijanje, hlađenje i priprema PTV-e
Za potrebe održavanja potrebnih temperaturnih uvjeta projektirana su dva PVRT (promjenjiv volumen radne tvari) sustava. Sustavi su u odnosu na glavni projekt prošireni, te su zamijenjeni tipovi unutarnjih jedinica.
Prvi sustav je projektiran za prostorije proizvodnje i izvedbe je s povratom otpadne topline koja će se koristiti za zagrijavanje potrošne tople vode u spremniku zapremine 300l. Sustav s povratom topline je odabran s obzirom na to da će se u proizvodnom dijelu više koristiti sustav u hlađenju te će se otpadna toplina iskoristiti za pripremu PTV-e. U navedenom sustavu su sve unutarnje jedinice zidne izvedbe.
Drugi sustav je standardni PVRT sustav u izvedbi dizalice topline zrak-zrak s jedinicama parapetne, zidne i kazetne izvedbe. 
Vanjske jedinice oba sustava će se postaviti na betonski temelj u zelenoj površini odmah pored strojarnice. Nadzemnim razvodom će se izraditi vanjski dio instalacije zaštićenim u metalnoj kanalici.

PVRT zeleni sustav s povratom topline
Unutarnji razvod instalacije izradit će se s tri cijevi od vanjske jedinice do račvi koje će završavati na priključnim kutijama (razdjelnicima) s ekspanzijskim ventilima za prekretanje sustava između grijanja i hlađenja (na crtežu E1 E2 E3)
Prva kutija (razdjelnik) E1 će se ugraditi na visina cca 2.3 m u strojarnice te se spojiti na hidro modul. Spremnik PTV-e će se postaviti također u strojarnici u blizini hidro modula.  Hidro modul će s bakrenim cjevovodom preko pumpe povezati na spremnik PTV-e te služiti za grijanje PTV-e. 
Druga kutija (razdjelnik) E2 će ugraditi na 1.katu pri stropu prostorije otpreme. Služi za unutarnje jedinice 1.kata u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji.
Treća kutija (razdjelnik) E3 će ugraditi na 2.katu pri stropu u prostoriji spremišta. Služi za unutarnje jedinice u sekundarnoj proizvodnji.
Prema navedenom svaka se unutarnja jedinica spaja na razdjelnik s dvije cijevi. Cijevi se polažu pod strop ili u kanalicama po zidovima/gredama. Cijevna mreža bit će izrađena iz bakrenih cijevi izoliranih toplinskom i paro-nepropusnom izolacijom debljine 13 mm. Cjevovod odvoda kondenzata će se izraditi iz PPR-80 cijevi Trasa mreže je dana u nacrtima.

PVRT crveni sustav
Sustav je standardni PVRT sustav u izvedbi dizalice topline zrak-zrak s jedinicama parapetne, zidne i kazetne izvedbe. Razvod će se izvesti od dvije cijevi s račvama. Cijevi će se polagati u spuštenom strop/zidu ili tamo gdje nije moguće u kanalicama po zidovima/gredama. Cijevna mreža bit će izrađena iz bakrenih cijevi izoliranih toplinskom i paro-nepropusnom izolacijom debljine 13 mm. Cjevovod odvoda kondenzata će se izraditi iz PPR-80 cijevi. Trasa mreže je dana u nacrtima.
Hidraulička proba: Nakon montaže potrebno je provjeriti čvrstoću i nepropusnost cijevne mreže pomoću tlačne probe dušikom na 35 bar u trajanju od 24 sati te napraviti zapisnik uz prisutnost nadzornog inženjera. Nakon uspješno provedene tlačne probe zapisnički predati instalaciju investitoru. 
Automatska regulacija: Paralelno uz cijevi se polažu i signalno upravljački kabeli PVRT sustava. Regulacija/korekcija temperature po prostorima se vrši s daljinskim upravljačima. Obje vanjske jedinice se povezuju na centralnog regulator u strojarnici. Centralnim regulatorom s LCD zaslonom se postavlja režim rada, setpoint, brzina ventilatora, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi  te ograničavanje pristupa daljinskim upravljačima u sobama. Uz centralni regulator postavlja se i žičani termostat za upravljanje radom hidro modula, tj. temperaturom PTV-e u spremniku. 

Ventilacija
Za potrebe proizvodnje ugradit će se 4 plinska kuhala u primarnoj proizvodnji. Iznad kuhala će se ugraditi zidna napa s perivim aluminijskim filtrima. Odsis iz nape će se provesti probojom kroz ploču do krovnog ventilatora. Ventilator je odabran prema veličini nape koja je za 10 cm šira i dulja od kuhala. Napa se postavlja na visinu 2,1 m od gotovog poda i odsisnim kanalom kroz ploču se povezuje na krovni ventilator 3000 m3/h; dP = 150 Pa. 
Preklopka ventilatora će se postaviti na zid pored nape. Na plinsku instalaciju će se ugraditi EM ventil koji će zatvoriti dovod plina ako napa nije uključena. Status rada nape se detektira krilnom sklopkom u odsisnom kanalu nape. U prostoru primarne proizvodnje se iznad opreme oslobađa vodena para. Vodena para će se odvesti izvan prostora odsisnim sustavom preko krova. Navedeni sustav je dimenzioniran za odsisavanje od 300 m3/h po stroju. Iznad strojeva će se ugraditi odsisne rešetke koje će se sabirnim kanalom odvesti do krovnog ventilatora učina 2100 m3/h; dP = 150 Pa. Krovnim ventilatorom se upravlja preko preklopke pored ulaznih vrata.
Nadoknada zraka za potrebe primarne proizvodnje se ostvaruje kroz prozore osigurane od zatvaranja u tijeku proizvodnje. Ukupna površina perforacije za ispravan rad odsisne ventilacije nape i strojeva iznosi 0,5 m2 što će se zadovoljiti s otvaranjem tri prozora u procesu proizvodnje. Navedeni prozori će imati zaštitu protiv insekata. 
Sanitarni čvorovi i svlačionice na prvom katu su bez vanjskih prozora te će se ventilacija ostvariti ugradnjom odsisnog ventilatora kao i za sanitarije 2.kata. Vanjski zrak će prirodno dostrujavati putem kanala u prostorije svlačionica odnosno sanitarija te će se odsisavati preko podrezanih (2 cm) vrata i odsisnih ventila ugrađenih na strop sanitarnih čvorova.

ODIMLJAVANJE
Sustav odimljavanja ostaje isti kao i u glavnom projektu. Prema podacima iz protupožarnog elaborata potrebno je projektirati sustav odimljavanja skladišnog prostora.
Odimljavanje skladišnih prostora u prizemlju će se izvesti pomoću tri aksijalna ventilatora. Odabrani ventilatori su učina po 16000 m3/h te su vatrootporne izvedbe 400°C 2 h. Montirat će se ispred proboja na fasadi pri stropu te ovjesiti o strop. Na fasadu će se ugraditi protukišne rešetke sa zaštitnim mrežicama protiv insekata i komaraca uvučenih do betonskih zidova. Ventilatori će slobodno usisavati dim i toplinu iz prostora te će ga kroz prodor u vanjskom zidu preko fasadne rešetke izbacivati u okoliš. Kako bi se spriječilo oštećenje lopatica ventilatora na usisnu stranu će se ugraditi zaštitni okvir s mrežicom. Proračun je izrađen prema EN 12101-5. Ventilator za odimljavanje manjeg skladišta će izbacivati dim na vanjski zid većeg skladišta s tim da će se povezati kanalom na manje skladište kako je to prikazano crtežom. Zrak će se dobavljati kroz ulazna vrata skladišta koja se nalaze na suprotnoj strani ventilatora za odimljavanje.